Vítejte!

Osobní blog programátora a správce (nejen) Linux serverů. Najdete tady úryvky kódu, příkazy pro instalaci nejrůznějších programů a nastavení všeho možného.

ELK stack na Ubuntu 17.04

# Java sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get -y install oracle-java8-installer sudo update-java-alternatives –set java-8-oracle java -XshowSettings 2>&1 | grep -e ‚java.home‘ | awk ‚{print „JAVA_HOME=“$3}‘ | sed „s/\/jre//g“ >> /etc/environment odhlásit a přihlásit (ze sudo), aby se projevila změna v environment # Elastic applications wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key […]

Proxmox VE 5.0

Nainstalovat z ISO obrazu Při instalaci zvolit jazyk Slovenian Po instalaci – přihlásit přes SSH root a zadané heslo Zakomentovat řádek v /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list Do /etc/apt/sources.list přidat: deb http://download.proxmox.com/debian stretch pve-no-subscription apt-get -f install && apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade && apt-get autoremove && apt-get remove Na jednom z nodů (192.168.26.2): pvecm create […]

Zabbix SMART disků

apt install smartmontools debhelper cd /etc/zabbix wget https://github.com/v-zhuravlev/zbx-smartctl/archive/master.zip unzip master.zip rm master.zip cd zbx-smartctl-master dpkg-buildpackage -tc -Zgzip vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf add lines: #############SMARTMON UserParameter=uHDD[*], sudo smartctl -A $1| grep -i „$2″| tail -1| cut -c 88-|cut -f1 -d‘ ‚ UserParameter=uHDD.model.[*],sudo smartctl -i $1 |grep -i „Device Model“| cut -f2 -d: |tr -d “ “ UserParameter=uHDD.sn.[*],sudo smartctl […]

Jenkins build po git commit automaticky

V Jenkins nastavení projektu -> Build Triggers -> zaškrtnout Poll SCM, ale nic nevyplňovat. Pak lze build spustit pomocí URL: https://<Jenkins_URL>/git/notifyCommit?url=<gitlab_repo_url> V GitLabu: Projekt -> ozubené kolo -> Webhooks a přidat tu URL. V Jenkins je třeba zakázat CSRF kontrolu – Jenkins – Administrace – Configure Global Security – odškrtnout Prevent Cross Site Request Forgery exploits .

Instalace Apache Kafka

netstat -ant | grep :2181 netstat -ant | grep :9092 crontab -u kafka -e @reboot /opt/kafka/bin/kafka-server-start.sh /opt/kafka/config/server.properties > /opt/kafka/kafka.log 2>&1

Vytvoření a nahrazení uživatele v Ubuntu

Předpokládejme, že existuje uživatel ubuntu a chceme ho přejmenovat na david. sudo su adduser –disabled-password –gecos „David Česal,,,“ david sudo passwd david sudo passwd -u david sudo visudo david ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL sudo pkill -KILL -u ubuntu sudo deluser –remove-home ubuntu hostnamectl set-hostname kafka.cesal.cz vi /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 10.1.8.48 kafka.cesal.cz kafka hostname -f hostname -s

Přesun ZFS datasetu do jiného poolu

zfs snapshot tank/exchange@snap1 zfs send tank/exchange@snap1 | pv | zfs receive storage/kvm/exchange zfs destroy storage/kvm/exchange@snap1 zfs destroy tank/exchange@snap1 zfs destroy tank/exchange

Připojení Samba/Windows share v linuxu

Podívat se na vzdálené sdílené složky: apt install smbclient smbclient -L hostname -U username     Do /etc/fstab mkdir /path/somewhere //10.1.2.3/folder /path/somewhere cifs credentials=/path/to/credentialsfile,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0 /path/to/credentialsfile: username=msusername password=mspassword = bez mezer Cestu k serveru zadávat IP adresu, nikoli DNS název.

Povolení přihlášení na SSH jako root

/etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes sudo passwd root sudo passwd -u root service ssh reload  

Zrep pro zálohování ZFS

wget https://raw.githubusercontent.com/olevole/zrep/master/zrep -O /usr/bin/zrep chmod 777 /usr/bin/zrep zrep zrep clear tank/lxc export ZREP_R=-R zrep init tank/lxc 192.168.2.2 bkp-iris-tank/lxc zrep sync tank/lxc # for Solaris: wget http://www.bolthole.com/solaris/zrep/zrep -O /root/script/zrep unused: apt install ksh -y vim /root/.bashrc export PATH=$PATH:/root/script source /root/.bashrc