Vítejte!

Osobní blog programátora a správce (nejen) Linux serverů. Najdete tady úryvky kódu, příkazy pro instalaci nejrůznějších programů a nastavení všeho možného.

Testovací aplikace pro maily

http://www.isnotspam.com/ http://dkimvalidator.com/ https://www.port25.com/authentication-checker/ https://www.mail-tester.com/

Instalace Maven v Debianu

mkdir /usr/share/maven && cd /usr/share/maven wget http://www-eu.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz tar -zxvf apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz mv ./apache-maven-3.5.3/* . && rmdir apache-maven-3.5.3 readlink -f `which java` vi /etc/profile.d/maven.sh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle export M2_HOME=/usr/share/maven export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH} source /etc/profile.d/maven.sh mvn -v mvn -X | grep settings.xml vi /usr/share/maven/conf/settings.xml servers..

Sledování paketů pomocí ntopng

wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/ntopng/ntopng_3.3.180401-4220_amd64.deb dpkg -i ntopng_3.3.180401-4220_amd64.deb sudo apt-get -f install wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/PF_RING/pfring_7.1.0-1823_amd64.deb dpkg -i pfring_7.1.0-1823_amd64.deb sudo apt-get -f install wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/nprobe/nprobe_8.3.180401-6099_amd64.deb dpkg -i nprobe_8.3.180401-6099_amd64.deb sudo apt-get -f install nprobe –zmq „tcp://127.0.0.1:5556“ -i eno1 –collector-port 2005 & vi /etc/ntopng.conf -i tcp://127.0.0.1:5556 -w=3000 sudo systemctl restart ntopng iptables -A INPUT -p udp –dport 2005 -j ACCEPT iptables-restore < […]

VLAN v linuxu

sudo apt-get install vlan sudo modprobe 8021q echo 8021q | sudo tee -a /etc/modules cat /etc/modules vi /etc/network/interfaces auto eth1.48 iface eno1.48 inet static address 192.168.X.Y netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.X.Z

Nastavení vysokého výkonu (napájení) přes Windows PowerShell

Enter-PSSession -ComputerName 10.1.8.20 -Credential USER $HighPerf = powercfg -l | %{if($_.contains(„High performance“) -Or $_.contains(„Vysoký výkon“)) {$_.split()[3]}} $CurrPlan = $(powercfg -getactivescheme).split()[3] if ($CurrPlan -ne $HighPerf) {powercfg -setactive $HighPerf} powercfg -l

Vytvoření uživatele v MySQL s plnými právy přístupu

CREATE USER ‚root’@’%‘ IDENTIFIED BY ‚your_password‘; GRANT ALL ON *.* TO ‚root’@’%‘ WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;

Self-signed certifikát

— Generate CA key & certificate openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout MyRootCA.key -sha256 -days 1024 -out MyRootCA.pem -subj „/C=CZ/ST=CZ/L=Prague/O=Firma/OU=IT/CN=testdomain.cesal.cz“ — Generate client key & certificate openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -sha256 -subj „/C=CZ/ST=CZ/L=Prague/O=Firma/OU=IT/CN=testdomain.cesal.cz“ -keyout MyClient1.key -out MyClient1.csr openssl x509 -req -in MyClient1.csr -CA MyRootCA.pem -CAkey MyRootCA.key -CAcreateserial -out MyClient1.pem -days 1024 -sha256 […]

Přesměrování logu do jiného souboru podle REGEX výrazu

Slouží k oddělení logů přístupů z Azure Load Balanceru: vi /etc/rsyslog.d/postfix-ignore-loadbalancer.conf template(name=“LoadBalancer_mail“ type=“string“ string=“/var/log/loadbalancer-mail.log“) if re_match($msg, „.*((connect)|(lost connection)).*168\\.63\\.129\\.16.*“) then { action(type=“omfile“ DynaFile=“LoadBalancer_mail“) stop } rsyslogd -N1 service rsyslog restart

MySQL tmp adresář v RAM (tmpfs)

df -h (zda máte /run s tmpfs) vi /etc/mysql/percona-server.conf.d/mysqld.cnf tmpdir=/run/mysqld Restart

Intel RST (software) RAID5