Ceph – poznámky

Architektura: Používat 10 GbE. Používat oddělenou síť pro komunikaci nodů 2-node cluster je málo Používat RBD cache Virsh (QEMU) přímo podporuje RBD jako storage pro VM Ceph OSD – ukládání souborů Lepší mít tenké nody (méně disků) -> rychlejší recovery SSD pro journal (cache) – zrychlení zápisu (Intel P3700…) 1 OSD daemon pro každý 1 […]

Synchronizace času ve Windows přes příkazovou řádku

Uložte jako .bat a spusťte jako Administrátor: w32tm /debug /disable w32tm /unregister w32tm /register net stop w32time w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:“tik.cesnet.cz tak.cesnet.cz“ net start w32time w32tm /config /update w32tm /resync /rediscover w32tm /resync /force Zobrazení rozdílu mezi lokálním časem a časem na NTP serveru: w32tm /stripchart /computer:tik.cesnet.cz /dataonly /samples:1

Zabbix agent

Zprovoznění zabbix agenta – pasivní, Zabbix server se sám ptá klienta: wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.2-1+stretch_all.deb dpkg -i zabbix-release_4.2-1+stretch_all.deb apt update apt -y install zabbix-agent sed -i ‚0,/^Server=/s/Server=.*/Server=zabbix.cesal.cz/‘ /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf sed -i ‚0,/^ServerActive=/s/ServerActive=.*/# ServerActive=/‘ /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf sed -i ‚0,/^Hostname=/s/Hostname=.*/# Hostname=/‘ /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf systemctl restart zabbix-agent systemctl enable zabbix-agent vi /etc/iptables.rules -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 10050 -j ACCEPT iptables-restore […]

Apache2 mod_svn v Ubuntu 16.10

apt install libapache2-mod-svn

Instalace Maven v Ubuntu

sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-add-repository universe sudo apt-get update sudo apt-get install maven

Instalace JDK 8 v Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get install oracle-java8-installer

Ubuntu upgrade na vyšší verzi

/etc/update-manager/release-upgrades normal sudo do-release-upgrade rm /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades.ucf-dist  

KVM (virsh) příkazy

virsh list –name | xargs -n1 virsh autostart virsh list –inactive –name | xargs -n1 virsh undefine virsh list –inactive –name | xargs -n1 -I{} sh -c ‚virsh dumpxml {} > {}.xml‘

LXC kontejnery v Ubuntu

LXD je nadstavba nad LXC, umí vytvářet unprivileged kontejnery. Tedy chceme používat LXD. Vytvořit ZFS dataset: zfs create -o compression=on tank/lxc apt-get install lxc lxd lxd init # lxd init Name of the storage backend to use (dir or zfs) [default=zfs]: Create a new ZFS pool (yes/no) [default=yes]? no Name of the existing ZFS pool […]

Smart pro všechny disky

lshw -C disk | grep /dev/sd | awk ‚{ print $3; }‘ | xargs -L1 smartctl -a $1 | grep -e ‚Reall‘ -e ‚Error‘ -e ‚Life‘ -e ‚Model Family‘ -e ‚Device Model‘ -e ‚Wearout‘