Čas včetně roku v logu

Čas včetně roku v logu: sed -i -e ‚s/RSYSLOG_TraditionalFileFormat/RSYSLOG_FileFormat/g‘ /etc/rsyslog.conf && systemctl restart rsyslog Zapne logování času v ISO 8601

Výpis velikosti sektoru pro všechny disky v serveru

for disk in `lsblk -I 8 -d | tail -n +2 | awk ‚{print $ 1}’`; do sudo hdparm -I /dev/$disk | grep -e ‚Physical‘ -e ‚/dev‘ -e ‚Model‘; done

Specifická verze pro spuštění Nexus OSS

/app/nexus/bin/jsw/conf/wrapper.conf wrapper.java.command=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java

Zabezpečení Apache – HTTPS A+

—————————– /etc/apache2/conf-enabled/security.conf ServerSignature Off ServerTokens Prod —————————– /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf SSLCipherSuite AES256+EECDH:AES256+EDH:AES128+EECDH:AES128+EDH SSLProtocol -ALL -SSLv3 +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 SSLStrictSNIVHostCheck Off SSLCompression off SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire SSLStaplingCache shmcb:${APACHE_RUN_DIR}/ssl_stapling_cache(128000) —————————– vhost conf Protocols h2 http/1.1 SSLUseStapling on SSLStaplingReturnResponderErrors off SSLStaplingResponderTimeout 5 Header always set Strict-Transport-Security „max-age=63072000; includeSubDomains; preload“ Header always set X-Frame-Options DENY Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure […]

Instalace Tomcat 9

Složka pro instalaci – stáhnout Tomcat z https://tomcat.apache.org/download-90.cgi a rozbalit do /app/tomcat vi conf/tomcat-users.xml vi manager/META-INF/context.xml vi host-manager/META-INF/context.xml přidat do obojího IP adresu pro přístup, nebo zakomentovat

Testovací aplikace pro maily

http://www.isnotspam.com/ http://dkimvalidator.com/ https://www.port25.com/authentication-checker/ https://www.mail-tester.com/

Instalace Maven v Debianu

mkdir /usr/share/maven && cd /usr/share/maven wget http://www-eu.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz tar -zxvf apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz mv ./apache-maven-3.5.3/* . && rmdir apache-maven-3.5.3 readlink -f `which java` vi /etc/profile.d/maven.sh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle export M2_HOME=/usr/share/maven export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH} source /etc/profile.d/maven.sh mvn -v mvn -X | grep settings.xml vi /usr/share/maven/conf/settings.xml servers..

Sledování paketů pomocí ntopng

wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/ntopng/ntopng_3.3.180401-4220_amd64.deb dpkg -i ntopng_3.3.180401-4220_amd64.deb sudo apt-get -f install wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/PF_RING/pfring_7.1.0-1823_amd64.deb dpkg -i pfring_7.1.0-1823_amd64.deb sudo apt-get -f install wget http://packages.ntop.org/debian/stretch/x64/nprobe/nprobe_8.3.180401-6099_amd64.deb dpkg -i nprobe_8.3.180401-6099_amd64.deb sudo apt-get -f install nprobe –zmq „tcp://127.0.0.1:5556“ -i eno1 –collector-port 2005 & vi /etc/ntopng.conf -i tcp://127.0.0.1:5556 -w=3000 sudo systemctl restart ntopng iptables -A INPUT -p udp –dport 2005 -j ACCEPT iptables-restore < […]

VLAN v linuxu

sudo apt-get install vlan sudo modprobe 8021q echo 8021q | sudo tee -a /etc/modules cat /etc/modules vi /etc/network/interfaces auto eth1.48 iface eno1.48 inet static address 192.168.X.Y netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.X.Z

Nastavení vysokého výkonu (napájení) přes Windows PowerShell

Enter-PSSession -ComputerName 10.1.8.20 -Credential USER $HighPerf = powercfg -l | %{if($_.contains(„High performance“) -Or $_.contains(„Vysoký výkon“)) {$_.split()[3]}} $CurrPlan = $(powercfg -getactivescheme).split()[3] if ($CurrPlan -ne $HighPerf) {powercfg -setactive $HighPerf} powercfg -l