Self-signed certifikát

— Generate CA key & certificate openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout MyRootCA.key -sha256 -days 1024 -out MyRootCA.pem -subj „/C=CZ/ST=CZ/L=Prague/O=Firma/OU=IT/CN=testdomain.cesal.cz“ — Generate client key & certificate openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -sha256 -subj „/C=CZ/ST=CZ/L=Prague/O=Firma/OU=IT/CN=testdomain.cesal.cz“ -keyout MyClient1.key -out MyClient1.csr openssl x509 -req -in MyClient1.csr -CA MyRootCA.pem -CAkey MyRootCA.key -CAcreateserial -out MyClient1.pem -days 1024 -sha256 […]

Přesměrování logu do jiného souboru podle REGEX výrazu

Slouží k oddělení logů přístupů z Azure Load Balanceru: vi /etc/rsyslog.d/postfix-ignore-loadbalancer.conf template(name=“LoadBalancer_mail“ type=“string“ string=“/var/log/loadbalancer-mail.log“) if re_match($msg, „.*((connect)|(lost connection)).*168\\.63\\.129\\.16.*“) then { action(type=“omfile“ DynaFile=“LoadBalancer_mail“) stop } rsyslogd -N1 service rsyslog restart