Vytvoření a nahrazení uživatele v Ubuntu

Předpokládejme, že existuje uživatel ubuntu a chceme ho přejmenovat na david.

sudo su
adduser --disabled-password --gecos "David Česal,,," david
sudo passwd david
sudo passwd -u david

sudo visudo
david ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

sudo pkill -KILL -u ubuntu
sudo deluser --remove-home ubuntu


hostnamectl set-hostname kafka.cesal.cz

vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
10.1.8.48 kafka.cesal.cz kafka

hostname -f
hostname -s